ОШ "БОРА СТАНКОВИЋ" - Јелашница
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Документа школе

Пословник о раду наставничког већа
Пословник о раду педагошког колегијума
Пословник о раду ученичког парламента
Правилник о протоколу поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Правилник о оцењивању
Правилник о раду
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Савета родитеља
Правила понашања у установи
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у школи
Правилник о ближим условима у погледу начина, садржаја, дужине, места и времена обављања, друштвено-корисног, односно хуманитарног рада
Правилник о дисциплинској материјалној одговорности запослених
Правилник о испитима
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа
Правилник о организацији и стематизацији послова у школи
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о употреби мобилних телефона, електронског уређаја и другог средства у школи
Правилник о набавкама на које се закон не примењује
Статут школе
Распоред писаних провера за друго полугође у школској 2023/2024. години
Правилник о оцењивању ученика у основном васпитању и образовању
Правилник о обављању друштвено корисног, односно хуманитарног рада у установама васпитања и образовања
Полугодишњи извештај о раду школе за школску 2023/2024. годину
План мера за остваривање и унапређење родне равноправности
Школски програм за период од школске 2022/2023. до 2025/2026. године
Систематизација
Годишњи план за школску 2023/2024. годину
Правилник о стручном усавршавању за школску 2023/2024. годину
Анекс школског програма-2023/2024. година
Развојни план за период од школске 2023/2024. до 2027/2028. године
Распоред писмених провера за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години
Распоред писмених провера у првом полугођу за ученике од V до VIII разреда школске 2023/2024. године
Годишњи извештај за школску 2022/2023. годину
Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/22
Распоред писаних провера дужих од 15 минута за школску 2022/2023
Термини индивидуалних разговора наставника са родитељима - 2022/2023
Годишњи план образовно-васпитног рада школе за школску 2022/2023
Правилник о дисциплинској одговорности запослених
Правилник о оцењивању 
Пословник о раду Наставничког већа
Распоред дежурства 2022/2023
Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о основном образовању и васпитању
Правилник о раду

Годишњи план образовно-васпитног рада школе за школску 2021/2022
Статут школе
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
Распоред писаних провера дужих од 15 минута за школску 2021/2022
Распоред термина посетa родитеља - школска 2021/2022
Школски развојни план 2019/2020 - 2022/2023
Годишњи извештај о раду школе - школска 2020/2021


Распоред писмених провера, школска 2019/2020
Распоред држања угледних часова, школска 2019/20
Распоред термина посета родитеља, школска 2019/20

План школе

Годишњи план образовно-васпитног рада школе за школску 2018/2019 годину

Распоред дежурстава, школска 2018/19

Распоред писмених провера дужих од 15 мин, школска 2018/19

Распоред термина посета родитеља, школска 2018/19


Годишњи извештај за школску 2012/2013 годину

Годишњи план за 2013/2014

Распоред писмених провера дужих од 15 мин

Годишњи план за 2014/2015

Годишњи извештај за школску 2013/2014 годину

Годишњи план за 2015/2016

Годишњи извештај за школску 2014/2015 годину

Распоред писмених провера дужих од 15 мин., школска 2017./2018.

Распоред термина посета родитеља